FAQs Complain Problems

नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका सम्बन्धित राजपत्रहरु

आर्थिक वर्ष Document
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
शिक्षा नियामावली, २०७५ ७५/७६ PDF icon शिक्षा नियामावली, २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ PDF icon स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७ ७७/७८ PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७ ७७/७८ PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages