FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आर्थिक ऐन,२०७८ २०७८/०७९ PDF icon आर्थिक ऐन,२०७८.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५.pdf ७५/७६ PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०७६ ७६/७७ PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०७६.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ७७/७८ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७६ ७६/७७ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७६.pdf
सहकारी ऐेन, २०७६ ७६/७७ PDF icon सहकारी ऐेन, २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ऐन,२०७६ ७६/७७ PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्ध ऐन.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf

Pages