परिचय

यस गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं.

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
वडा नं १ अध्यक्ष
वडा नं २ अध्यक्ष
वडा नं ३ अध्यक्ष
वडा नं ४ अध्यक्ष
वडा नं ५ अध्यक्ष
वडा नं ६ अध्यक्ष