FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिकको आय व्ययको विवरण ७६/७७ PDF icon आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण
आ.व. २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिक आय व्ययको विवरण ७६/७७ PDF icon आ.व. २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिक आय व्ययको विवरण
आ.व. २०७६ ०७७ को तेस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण ७६/७७ PDF icon आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण
आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन
आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन
आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ PDF icon SuTRA__.pdf चौमासिक २०७८।४।१ देखि २०७८।६।३१.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व. ७९-८० को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० PDF icon आ.व. ७९-८० को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन.pdf

Pages