FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ PDF icon गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न बनेको ऐन, २०७६.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६ ७६/७७ PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf
आर्थिक ऐन,२०७९ २०७९/८० PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ २०७९/८० PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०८० ८०/८१ PDF icon एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०८०.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष ८०/८१ PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० ८०/८१ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८०.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
वातावरण तथा प्राकतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन , २०८० ८०/८१ PDF icon वातावरण तथा प्राकतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन , २०८०.pdf

Pages