FAQs Complain Problems

नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका सम्बन्धित राजपत्रहरु

आर्थिक वर्ष Document
आपतकालिन बाल उद्दार कोष(सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ PDF icon आपतकालिन बाल उद्दार कोष(सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ PDF icon आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकवर्ग र असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी २०७६ ७६/७७ PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकवर्ग र असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी २०७६.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (पहिलो संशोधन)नियमावली, २०७६ ७६/७७ PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रथम संशोधन सहित.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (संशोधन सहित), २०७५ ७५/७६ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (संशोधन सहित), २०७५.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७६/७७ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages