FAQs Complain Problems

नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका सम्बन्धित राजपत्रहरु

आर्थिक वर्ष Document
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ PDF icon गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७७/७८ PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ PDF icon कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७६.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon कोभिड १९ संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages