FAQs Complain Problems

नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका सम्बन्धित राजपत्रहरु

आर्थिक वर्ष Document
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०७५ ७५/७६ PDF icon एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०७५.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका - गोसाईकुण्ड २०७८/०७९ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका - गोसाईकुण्ड .pdf
कर्मचारी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०७९.docx २०७८/०७९ PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली, २०७९
लेखा समिति २०७८/०७९ PDF icon लेखा समिति.pdf
सुशासन समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली - २०७९ २०७८/०७९ PDF icon सुशासन समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली - २०७९.pdf
आन्तरिक-नियन्त्रण-प्रणाली-निर्देशिका-२०७७ ७७/७८ PDF icon आन्तरिक-नियन्त्रण-प्रणाली-निर्देशिका-२०७७.pdf
स्थानीय तहमा प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायक सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ २०७८/०७९ PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९/८० PDF icon प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहमा-सशर्त-वित्तीय-हस्तान्तरित.pdf
अपांग पुनर्स्थापना कार्याविधि २०७८ २०७८/०७९ PDF icon अपांग पुनर्स्थापना कार्याविधि २०७८.pdf

Pages