गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाले आ.व.२०७५/०७६ को कार्यक्रम र योजना तर्जुमा अन्तर्गत विषयगत कार्यालयहरू संग छलफल